Uwaga! Prowadzisz sam księgowość? Od 1 stycznia 2018 obowiązkowy Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców!

Dodano:

Kto musi przygotowywać i wysyłać do 25 dnia każdego miesiąca jednolity plik kontrolny?

Na postawione wyżej pytanie odpowiada art. 82 § 1b ustawy Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z nim tzw. Jednolity Plik Kontrolny sporządzać i przekazywać do właściwego organu zobowiązane są:

„Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art.109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.”

Jeżeli zatem dany podmiot prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego (za taki uznawany jest chociażby arkusz kalkulacyjny Excel) to zobligowany jest on do wysyłania do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, w ściśle określonej formie danych prowadzonej przez niego ewidencji.

Obejmować ma ona (ewidencja) w myśl art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług:

„dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej (…) w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.”

>> jedynie 29 zł netto/msc do wybranego pakietu za sporządzenie, wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i reprezentowanie przed organami skarbowymi w SCG  – sprawdź ceny <<

Zagrożenie karą grzywny – art. 80 Kodeksu karnego skarbowego.

Niezłożenie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności (art. 23 par. 3 Kodeksu karnego skarbowego.

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł. Oznacza to, że  minimalna stawka dzienna wynosić będzie 66, 67 zł zaś maksymalna 26 666, 66 zł.

Zważając na fakt, iż maksymalna grzywna wynosić może 120 stawek dziennych to karą przewidzianą za niezłożenie wymaganej informacji podatkowej może być kara grzywny do 3.199.999, 20 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy)

Kwoty kar mogą być zatem wręcz astronomiczne.

Od kiedy powyższy obowiązek aktualizuje się dla mikroprzedsiębiorcy?

Zgodnie z ustawą art. 6 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 846) zawierającej przepisy przejściowe dla mikroprzedsiębiorców obowiązek przygotowywania i przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku w związku z zakończeniem okresu przejściowego.

Dotychczas (od dnia 1 stycznia 2017 roku) Jednolity Plik Kontrolny zobowiązani byli sporządzać i wysłać jedynie mali i średni przedsiębiorcy.

„Art. 6. ustawy z dnia z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 846)1. Informację, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. 2. Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:
1) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.3));
2) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1. „

Czy Jednolity Plik Kontrolny mogę wysłać jak każdy e-mail zwykłą pocztą elektroniczną?

Niestety nie. Sporządzony plik należy nie tylko wygenerować z danych ewidencyjnych w ściśle określony sposób ale i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – względnie – po spełnieniu ustawowych przesłanek profilem zaufanym.

Przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego daje organom skarbowym możliwość bieżącej weryfikacji poprawności sposobu prowadzonej księgowości. Warto zatem zadbać aby był on przygotowywany w sposób właściwy.

Jaki jest koszt jego sporządzenia i wysyłania przez biuro rachunkowe Schmidt Consulting Group w imieniu zlecającego przedsiębiorcy?

Koszt ten – obejmujący dokonanie wszystkich czynności związanych z wygenerowaniem pliku, dostarczeniem go do organu skarbowego, reprezentowaniem w postępowaniach skarbowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a także odpowiedzialność finansową za ewentualne błędy to jedynie 29 zł netto miesięcznie do wybranego pakietu księgowego.

W przypadku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jest to łączny koszt jedynie 129 zł netto miesięcznie za całość obsługi księgowej i nowej procedury jednolitego pliku kontrolnego.

Dla osób prawnych (i innych podmiotów) prowadzących działalność w formie Ksiąg Handlowych (pełna księgowość) to zaś łącznie 380 zł netto (350 zł pełnej obsługi księgowej w pakiecie do 15 dokumentów + 29 zł netto obsługi jednolitego pliku kontrolnego).

Pełny cennik usług księgowych dostępny jest tutaj.

Obsługujemy przedsiębiorców z całego kraju.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt – nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8:00-20:00.

Masz pytania? Zostaw nam swój numer – oddzwonimy.

księgowość kraków - jednolity plik kontrolnyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *