Księgowość

Oferujemy pełen zakres usług księgowych, w tym w szczególności:

1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych

a) opracowanie zasad polityki rachunkowości;
b) opracowanie zakładowego planu kont;
c) bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
d) ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych;
e) sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
f) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z wystawianiem dokumentów (OT i LT);
g) prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;
h) monitorowanie lub windykacja należności(wystawianie not odsetkowych, przygotowanie wezwań do zapłaty);
i) zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem rachunkowym i podatkowym wraz ze sporządzeniem bilansów;
j) okresowe sporządzanie sprawozdań do US, GUS i NBP (np. IFT, INTRASTAT, NIP i VAT-R);
k) konsolidacje sprawozdań finansowych.

2) Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

a) bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
b) obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych;
c) sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
d) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji;
e) monitorowanie lub windykacja należności;
f) bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
g) sporządzanie rozliczeń rocznych.

3) Prowadzenie ewidencji ryczałtu

a) prowadzenie ewidencji przychodów;
b) prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
c) prowadzenie ewidencji VAT i sporządzanie deklaracji VAT;
d) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
e) sporządzanie rozliczeń rocznych.

4) Obsługę kadrową i płacową

a) sporządzanie umów o pracę bądź umów cywilno-prawnych;
b) prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeń;
c) sporządzanie list płac i ewidencja wynagrodzenia;
d) sporządzenie i przekazanie deklaracji do ZUS, US dotyczących składek i zaliczek na podatek dochodowy;
e) sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadających umowy;
f) przygotowanie raportów ZUS;
g) prowadzenie i aktualizację akt personalnych;
h) prowadzenie dokumentacji dla ZUS i pracowników;
i) ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych;
j) sporządzanie świadectw pracy;
k) konsultacje dotyczące stosowania prawa pracy.

5) Wyprowadzenie zaległości podatkowych z okresu nie objętego umową

a) sporządzenie harmonogramu prac;
b) uzgodnienie z organami i urzędami państwowymi terminu uregulowania zobowiązań;
c) weryfikacja i sprostowanie nieprawidłowej ewidencji;
d) sporządzenie zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań.